اسپیرولیناسیب زمینی قرن 21

در پایان قرن 18 کشت سیب زمینی در اروپا به جز در اسپانیا، ایرلند و آلمان کمتر شناخته شده بود.

در آن  زمان، آنتوان پارمنتیه سیب زمینی را در فرانسه محبوب کرد تا خطر قحطی آن زمان را کاهش دهد.

سیب زمینی در فرانسه ممنوع شده بود چون مشکوک به جذام بود!

اما این شک و تردید به سرعت حذف شد و سیب زمینی به دلیل قابلیت های غذایی بسیار غنی و سهولت کشت به تدریج به غذای غالب در بشقاب های مردم تبدیل شد.

سیب زمینی امروزه در همه جا و در تمام اشکال آن یافت می شود با هزاران نوع خوشمزه وجود دارد چیزی که درحال رخ دادن برای جلبک اسپیرولینا ست ...

منبع  : https://www.echlorial.fr/blog/microalgae-chlorella-spirulina/?lang=en


نظرات کاربران
ارسال نظر