اسپیرولینا به عنوان مکمل خوراک دام

در یک آزمایش برای بررسی تاثیر جلبک اسپیرولینا بر روی گاو  ، دو گروه موازی از گاوهای سیاه و سفید لیتوانیایی، با بهره وری و امتیاز وضعیت بدن مشابه، (30 روز قبل از زایش)، تشکیل شد (I-کنترل و II-تجربی).

در هر دو گروه گاوها 15 کیلوگرم سیلاژ و یونجه، 2 کیلوگرم یونجه و 350 گرم علوفه ترکیبی اضافی به ازای هر 1 لیتر شیر دوشیده پس از زایمان دریافت کردند.

هر گاو از گروه آزمایش علاوه بر این، 200 گرم بیومس خشک افزودنی جلبک اسپیرولینا «Spirulina platensis» (UAB «Vingrune») دریافت کرد که به صورت دستی در علوفه ترکیبی مخلوط شد.

تولید شیر گاوهای آزمایشی به تدریج افزایش یافت (شکل 6): در ماه اول میانگین تولید شیر آنها 4 کیلوگرم یا 15 درصد بیشتر و در ماه دوم و سوم به ترتیب 6 کیلوگرم (21 درصد) و 7 کیلوگرم (24 درصد) بیشتر از گروه دیگر (05/0 > P).

 

در طول کل دوره درمان، متوسط ​​تولید شیر گاوهای آزمایشی 6 کیلوگرم یا 21 درصد بیشتر از گله کنترل شده بود.

تأثیر مثبت بر بهره‌وری گروه آزمایشی گاوها می‌تواند دنباله‌ای از ترکیب شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی افزودنی‌های Spirulina platensis " جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس " بر فعالیت میکروارگانیک شکم جلویی گاو باشد.

جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس از عناصر قلیایی و مواد دیگری تشکیل شده است که می تواند واکنش شکم گاو را به سمت قلیایی تغییر دهد.

لاکتوز کربوهیدرات اصلی شیر است که بر ترشح شیر تأثیر می گذارد، بنابراین غلظت لاکتوز در شیر یکی از مهم ترین عوامل تولید شیر است (واتیو، 2004).

تجزیه و تحلیل غلظت لاکتوز نشان داد که غلظت لاکتوز به طور مداوم در طول آزمایش در شیر هر دو گروه گاو افزایش می یابد و در حد مجاز است.

با این حال، غلظت لاکتوز در شیر گروه آزمایش کمی بالاتر بود (شکل 7).