اسپیرولینا پلاتنسیس به عنوان یک ماده مکمل برای ماهیان دریایی و اکواریومی

رژیم های غذایی با تیمارهای مختلف پودر ماهی (FM) جایگزین شده با با اسپیرولینا:

  • FMR (13.2 گرم بر کیلوگرم اسپیرولینا در رژیم غذایی)،
  • FMR (26.4 گرم / کیلوگرم اسپیرولینا در رژیم غذایی)،
  •  6٪ FMR (39.6 گرم / کیلوگرم اسپیرولینا در رژیم غذایی)
  •  8% FMR (52.8 گرم بر کیلوگرم اسپیرولینا در رژیم غذایی).

عملکرد رشد جیره های تغذیه شده بچه ماهی قزل آلای قهوه ای خزر حاوی سطوح مختلف اسپیرولینا در جدول زیر ارائه شده است .

بر اساس نتایج تحقیقات، ماهیانی که با جیره غذایی حاوی 6% FMS و 8% FMS  تغذیه شدند ،  به طور قابل توجهی دارای نرخ افزایش وزن (239.51% و 231.27%) و نرخ رشد ویژه (1.74% وزن در روز و 1.71% وزن بدن در روز) در مقایسه با کسانی که از رژیم غذایی معمول تغذیه کردند ، بودند . (18.18 گرم و 1.37٪ وزن بدن در روز).

علاوه بر این، تیمارهای 6% FMS و 8% FMS در مقایسه با سایر تیمارها دارای بازده پروتئین بالاتر (0.76 و 0.78)، بازده چربی (1.89 و 1.94) و ضریب تبدیل خوراک کمتر (2.47 و 2.41) از نظر آماری بودند (00/0 > P).

به طور کلی، در تیمارهای 6٪ FMS و 8٪ FMS عملکرد بهینه رشد به دست آمد، در حالی که کمترین عملکرد رشد را رژیم غذایی معمول برای ماهی داشت.

نتایج حاضر نشان داد که مکمل اسپیرولینا ممکن است روش خوبی برای بهبود کیفیت فیله ماهی باشد و 8% FMS در این زمینه سودمند است.


نظرات کاربران
ارسال نظر