×

کلرلا ولگاریس - Chlorella vulgaris

Chlorella vulgaris

Cyanbiotech

باتوجه به نحوه نگهداری ، بین سه تا چهارهفته بعد از تاریخ سفارش تحویل داده می شود
950000
  • __SepehrSimpleProduct__
موجود
مشخصات فنی

کلرلا ولگاریس - Chlorella vulgaris